Patiënten, en burgers in het algemeen, hebben recht op inzage in hun persoonsgegevens. Dit inzagerecht is geregeld in artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de patiënt recht op inzage en recht op rectificatie. Het kan voorkomen dat een patiënt inzage wil hebben in het medisch dossier, bijvoorbeeld om mee te nemen naar een andere arts. Hieronder wordt uitgelegd hoe we hier binnen Medisch Centrum Waalre mee omgaan.

Wie mag het dossier inzien?

Het dossier mag worden ingezien door:

  1. de patiënt
  2. in bepaalde gevallen de ouders
  3. de hulpverlener die een behandelrelatie heeft met de patiënt (arts, doktersassistent)
  4. de huisarts indien patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven.
  5. in specifieke gevallen door anderen (bijvoorbeeld voor kwaliteitsdoeleinden, doch alleen na toestemming van de patiënt)

Wie kan informatie opvragen?

De informatie betreft de persoon die als patiënt bij Medisch Centrum Waalre onder behandeling is of is geweest. De (wettelijke) bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar, of langer als hiertoe aanleiding is voor de behandeling.

Patiënten kunnen een verzoek tot informatie opvragen: voor henzelf.

Ouders van een kind < 12 jaar kunnen informatie opvragen over hun kind.

Ouders van een kind > 12 jaar < 16 jaar hebben toestemming nodig van het kind om informatie op te vragen. Uitzondering hierop is als ouders de informatie nodig hebben om toestemming te geven voor een behandeling. Die toestemming is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ouders van patiënten >= 16 jaar hebben geen recht op inzage, behalve als het kind daarvoor toestemming geeft, net zoals dat voor volwassenen geldt.

De huisarts of behandelaar elders (bv een medisch specialist van een ander ziekenhuis), indien patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven.

Welke informatie is ter inzage?

De patiënt heeft recht op alle informatie, m.u.v. de persoonlijke werkaantekeningen van de behandelaar. Daarbij mag de privacy van anderen waarover in het dossier informatie is opgenomen niet geschonden worden Dit is bijvoorbeeld aan de orde als een familielid van de patiënt de behandelaar in vertrouwen informatie heeft gegeven.
Persoonlijke werkaantekeningen zijn aantekeningen bedoeld voor de eigen, voorlopige gedachtevorming en die indrukken, vermoedens of vragen bevatten.

Kan de informatie op verzoek gewijzigd of verwijderd worden?

De patiënt heeft het recht om na inzage de geregistreerde gegevens te laten wijzigen. Een verzoek voor wijziging van medische gegevens wordt beoordeeld door de behandelend arts. Wanneer de arts de informatie vanuit goed zorgverlenerschap niet wil aanpassen, heeft de patiënt het recht om zijn zienswijze aan het dossier te laten toevoegen.

Kan een medisch dossier op verzoek vernietigd worden?

De patiënt heeft in principe het recht om het medisch dossier te laten vernietigen, ook als de bewaartermijn van 15 jaar nog niet is verstreken. Vernietigen is mogelijk, mits er geen andere zwaarwegende belangen zijn.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer:
– de gegevens bewaard moeten blijven voor declaratie van de zorg bij de zorgverzekeraar;
– de gegevens bewaard moeten blijven voor verantwoording naar IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd);
– er andere betrokkenen zijn van wie het belang zwaarder wordt gewogen.

Hoe verloopt een verzoek tot inzage, wijziging, of verwijdering?

Als een patiënt gebruik wenst te maken van het recht op inzage, wijziging, of verwijdering kan dit kenbaar gemaakt worden aan Medisch Centrum Waalre, door een bezoek aan de polikliniek of door een schriftelijk verzoek (voorzien van handtekening, naam, geboortedatum adres en telefoonnummer).  Het formulier om een verzoek in te dienen, is beschikbaar in de kliniek en tevens hier te downloaden.

De gevraagde gegevens moeten door de hulpverlener kosteloos, en binnen een maand worden verstrekt.

Het heeft onze voorkeur dat het medisch dossier persoonlijk afgehaald wordt, om het risico te minimaliseren dat de gegevens terecht komen in handen van onbevoegden. De patiënt is verplicht om zich te legitimeren met rijbewijs, identiteitsbewijs of paspoort bij afhalen van het dossier.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door Medisch Centrum Waalre worden geweigerd. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer de patiënt heel vaak en meer dan noodzakelijk ons benadert met informatieverzoeken.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.