Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Medisch Centrum Waalre, Van Dijklaan 9 te Waalre, hierna te noemen Quole Medisch Centrum Waalre, en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten. Quole Medisch Centrum Waalre is gevestigd aan Van Dijklaan 9 te Waalre. Quole Medisch Centrum Waalre staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17180809. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Quole Medisch Centrum Waalre gesloten behandelovereenkomsten. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem toegezonden.

Klik hier voor de algemene voorwaarden op 1 A4.

Algemene voorwaarden:

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Behandeling: alle behandelingen die door Quole Medisch Centrum Waalre worden uitgevoerd, dit kan bestaan uit een overnachting, dagbehandeling, poliklinische behandeling of consult en alle overige, al dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.

Behandelovereenkomst: de door Quole Medisch Centrum Waalre met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.

Cliënt/patiënt: de persoon op wie de behandelovereenkomst betrekking heeft (de opdrachtgever)

(Quole) Medisch Centrum Waalre (de opdrachtnemer): Medisch Centrum Waalre B.V. en/of Stichting Verzekerde Chirurgische Zorg: Quole Medisch Centrum Waalre B.V. , gevestigd aan Van Dijklaan 9 te Waalre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17180809 en/of Stichting Verzekerde Chirurgische Zorg, gevestigd aan Van Dijklaan 9 te Waalre en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17201487; en haar medewerkers.

2.Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en behandelovereenkomst van Quole Medisch Centrum Waalre, ook indien voor de uitvoering daarvan door Quole Medisch Centrum Waalre een derde wordt ingeschakeld.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan laat dat de andere bepalingen in stand.
 3. Quole Medisch Centrum Waalre heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.
 4. Van deze algemene voorwaarden mag slechts worden afgeweken indien Quole Medisch Centrum Waalre daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. Algemene voorwaarden van de cliënt worden niet geaccepteerd.

3. Resultaten behandeling

 1. Alle geneeskundige behandelingen betreffen een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven op een resultaat. Er kunnen ook altijd complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld narcoseproblemen, trombose (embolus), een infectie, een bloeduitstorting, weefselversterf en een gevoelloze huid. Absolute symmetrie bij dubbelzijdige operaties is ook niet te garanderen.
 2. Soms is het noodzakelijk om een aanvullende operatie uit te voeren voor het verkrijgen van een goed eindresultaat. Deze aanvullende operatie brengt extra kosten met zich mee.

4. Uitvoering behandelovereenkomst

 1. Een cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Quole Medisch Centrum Waalre. Medewerkers van Quole Medisch Centrum Waalre worden nimmer contractpartij van de cliënt.
 2. Quole Medisch Centrum Waalre heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door een derde, een zogenaamde hulppersoon.

5. Medewerkingsplicht

 1. De cliënt geeft Quole Medisch Centrum Waalre naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst behoeft en dient de adviezen van Quole Medisch Centrum Waalre op te volgen.
 2. De cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Quole Medisch Centrum Waalre te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs voorzien van een BSN. Kan een cliënt een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Quole Medisch Centrum Waalre gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten. De kosten daarvan komen voor rekening van de cliënt.

6. Annuleren of niet op de afspraak komen

 1. Indien een cliënt een afspraak annuleert, verzet, of niet verschijnt gelden de volgende voorwaarden:
 • Bij een consultafspraak geldt dat er 35,00 Euro in rekening wordt gebracht als de annulering of verplaatsing 2 werkdagen of korter voor de afspraak plaatsvindt en/of de cliënt niet verschijnt;
 • Bij een niet operatieve ingreep geldt dat er 25% van het daarvoor geldende tarief in rekening wordt gebracht als de annulering of verplaatsing 5 werkdagen of korter voor de behandelafspraak plaatsvindt en/of de cliënt niet verschijnt;
 • Bij een operatieve ingreep geldt dat 100% van het daarvoor geldende bedrag in rekening wordt gebracht als de annulering of verplaatsing 5 werkdagen of korter voor de behandelafspraak plaatsvindt en/of de cliënt niet verschijnt;
 • Bij een operatieve ingreep geldt dat 30% van het daarvoor geldende bedrag in rekening wordt gebracht als de annulering of verplaatsing meer dan 5 werkdagen voor de behandelafspraak plaatsvindt;

Behoudens tegenbewijs geldt in deze de administratie van Quole Medisch Centrum Waalre tot het volledige bewijs dat een zodanige afspraak gemaakt was.

Wanneer de cliënt een behandeling annuleert, uitstelt of verzet bij ziekte of letsel moet cliënt een getekende schriftelijke medische verklaring van de huisarts of behandelend specialist overleggen waarin staat dat de geplande behandeling niet op de geplande behandeldatum kan plaatsvinden.

 1. Afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk en/of per mail, info@medischcentrumwaalre.com, worden geannuleerd.

 7. Geheimhouding

 1. Quole Medisch Centrum Waalre zal voldoen aan haar beroepsgeheim, tenzij het recht de kliniek tot het doorbreken van haar geheimhoudingsplicht verplicht en behoudens een geval van overmacht.
 2. Quole Medisch Centrum Waalre heeft het recht om informatie te gebruiken voor statistische doeleinden. Quole Medisch Centrum Waalre zal er daarbij voor zorgdragen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.
 3. De cliënt gaat door het aangaan van de behandelingsovereenkomst akkoord met het verlenen van toegang tot zijn elektronische medisch dossier aan zorgverleners, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, voor zover noodzakelijk voor het verlenen van optimale /acute zorg. Indien de wet een afzonderlijk toestemmingsformulier vereist zal Quole Medisch Centrum Waalre deze verstrekken aan de patiënt. Quole Medisch Centrum Waalre zal de consequenties van de gemaakte keuze van de patiënt aan de patiënt toelichten. Het intrekken van deze toestemming  door de patiënt kan te allen tijde via de regulier communicatie kanalen.

8. Overmacht

 1. De kliniek is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de cliënt indien de kliniek daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld en ook niet anderszins voor haar rekening komt. Van een dergelijke omstandigheid is onder meer sprake ingeval van een staking, een onvoorzienbaar tekort aan personeel, ziekte van een behandelaar, vertrek van een behandelaar, een algemeen gebrek aan de benodigde (grond)stoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
 2. Tijdens een periode van overmacht worden de verplichtingen van Quole Medisch Centrum Waalre opgeschort. Als die periode langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Als Quole Medisch Centrum Waalre op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en de behandelovereenkomst op grond van lid 2 wordt ontbonden, dan heeft de kliniek het recht het reeds uitgevoerde deel te factureren.
 4. Als de cliënt op het moment van intreden van de overmacht een behandeling al geheel of gedeeltelijk heeft betaald en de behandelovereenkomst op grond van lid 2 wordt ontbonden, dan heeft de cliënt recht op terugbetaling indien en voor zover de behandeling niet heeft plaatsgevonden.
 5. Zowel Quole Medisch Centrum Waalre als de cliënt behouden het recht te allen tijde wegens aantoonbare bijzondere omstandigheden (overmacht), de datum en/of tijd voor de behandeling te verzetten.

9. Betaling van de behandeling

 1. Quole Medisch Centrum Waalre heeft het recht om tarieven te wijzigen. Voor elke behandeling geldt het tarief dat op de site van Quole Medisch Centrum Waalre staat op het moment dat de behandeling plaatsvindt.
 2. In het geval Quole Medisch Centrum Waalre een offerte heeft afgegeven, dan blijft die offerte geldig voor de periode die op de offerte is aangegeven. Wanneer er geen geldigheidsduur op de offerte is aangegeven, wordt de standaardperiode van 4 maanden na ontvangst gehanteerd.
 3. Quole Medisch Centrum Waalre zendt of overhandigt de cliënt de betalingsvoorwaarden voorafgaand aan de behandeling, tenzij partijen overeenkomen dat de behandeling direct voorafgaand aan, of direct na de behandeling kan worden voldaan.
 4. De cliënt is, in het geval de betalingsvoorwaarden door Quole Medisch Centrum Waalre zijn verzonden zoals bedoeld in de eerste zinsnede van lid 3, gehouden de eerste termijn (de aanbetaling) binnen 7 dagen na dagtekening van de betalingsvoorwaarden te voldoen. Het restant bedrag dient uiterlijk 7 dagen vóór de ingreep te worden voldaan. Indien niet tijdig is betaald, dan is de cliënt direct in verzuim en wettelijke rente aan Quole Medisch Centrum Waalre verschuldigd, zonder dat de rente hoeft te worden aangezegd. Quole Medisch Centrum Waalre heeft daarnaast het recht om alle administratieve kosten op de cliënt te verhalen.

Zie art.16 voor de vordering van betalingen.

 1. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.
 2. Genoemde prijzen (bijvoorbeeld op de website of in de offerte/behandelovereenkomst) zijn altijd onder voorbehoud van tik- of rekenfouten.

Aanvullende betalingsvoorwaarden verzekerde zorg

 1. Quole Medisch Centrum Waalre heeft niet met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de declaratiemogelijkheden bij de betrokken zorgverzekeraar.
 2. In het geval er voor de behandeling een contract bestaat tussen de zorgverzekeraar en Quole Medisch Centrum Waalre dan kan de cliënt Quole Medisch Centrum Waalre een machtiging verlenen. Met deze machtiging vraagt Quole Medisch Centrum Waalre namens de cliënt aan diens verzekeringsmaatschappij de betaling van het verzekerde deel van de kosten van de aan hem verleende behandeling. De cliënt verschaft daartoe de benodigde informatie over de verzekering. Bij ontvangst van de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij verrekent Quole Medisch Centrum de ontvangen bedragen door deze in mindering te brengen op hetgeen de cliënt uit hoofde van de behandeling aan Quole Medisch Centrum Waalre verschuldigd is.
 3. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling aan Quole Medisch Centrum Waalre en de afhandeling en eventuele declaratie van de behandeling bij de zorgverzekeraar.
 4. De eigen bijdrage en/of de wettelijke eigen bijdrage die berekend wordt door de zorgverzekeraar kan van toepassing zijn op een behandeling. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling en afhandeling van de eigen bijdrage en/of de wettelijke eigen bijdrage die berekend wordt door de zorgverzekeraar.
 5. Quole Medisch Centrum Waalre is op elk moment dat daartoe voor haar redelijkerwijs aanleiding bestaat gerechtigd om van de cliënt gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen voor de geschatte kosten van de aan hem te verlenen behandeling of verdere behandeling.
 6. Quole Medisch Centrum Waalre behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven voor de verzekerde zorg, de behandeling en andere verrichtingen te wijzigen, echter uitsluitend als dat geschiedt overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van het College Tarieven Gezondheidszorg of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. Mocht op een behandeling of verrichting geen wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn, dan gelden de op het moment van de betreffende behandeling geldende, bekend gemaakte tarieven.
 7. Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk.
 8. Quole Medisch Centrum Waalre is niet verantwoordelijk voor het moment en/of de momenten waarop de zorg (-combinatie) door de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. 14. Quole Medisch Centrum Waalre is niet verantwoordelijk voor het moment en/of de momenten waarop de zorg (-combinatie) door de zorgverzekeraar wordt gedeclareerd. Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar de declaratie verspreidt over verschillende jaren.

 10. Wijziging, opzegging, opschorting of ontbinding van de behandelovereenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de behandelovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen daarover in overleg treden. De cliënt stemt met een wijziging of aanvulling in indien dat redelijkerwijs van de cliënt kan worden verlangd.
 2. Quole Medisch Centrum Waalre heeft het recht de behandelovereenkomst te ontbinden, op te zeggen of op te schorten:
 • indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Quole Medisch Centrum Waalre;
 • indien de cliënt voor de behandeling niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan;
 • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst in redelijkheid niet van Quole Medisch Centrum Waalre kan worden verlangd.
 1. Indien de opzegging, opschorting of ontbinding aan de cliënt is te wijten, of voor diens rekening komt, dan heeft Quole Medisch Centrum Waalre het recht de daaruit voortvloeiende schade op de cliënt te verhalen.
 2. Quole Medisch Centrum Waalre heeft zowel vóór de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde aanbetaling aan Quole Medisch Centrum Waalre heeft voldaan. Een aanbetaling wordt in geen geval geretourneerd. De cliënt behoudt de mogelijkheid tot behandeling.
 3. Quole Medisch Centrum Waalre is genoodzaakt de behandeling te annuleren wanneer de cliënt zijn/haar AMO (actueel medicatie overzicht) niet uiterlijk één week voor de behandeldatum overlegt, deze dient volgens wettelijke verplichting aanwezig te zijn op het moment van de ingreep. Volledige kosten en (aan)betalingen komen voor rekening van de cliënt.

11. In gebreke blijven van betaling

Als Quole Medisch Centrum Waalre op de vervaldatum van de betalingsvoorwaarden niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van deze betalingsvoorwaarden, is de cliënt zonder enige kennisgeving in gebreke van betaling gebleven.

12. Informatie voor presentatiedoeleinden

Slechts wanneer schriftelijk toestemming is verkregen van de cliënt zal Quole Medisch Centrum Waalre (publiekelijk) gebruik maken van de informatie, die men verkregen heeft voor, tijdens en /of na de behandeling.

13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Quole Medisch Centrum Waalre wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd, tenzij sprake is van een geneeskundige behandelovereenkomst in de zin van de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst.
 2. Quole Medisch Centrum Waalre is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van een cliënt. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.
 3. Quole Medisch Centrum Waalre is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een oorzaak die voor rekening van de cliënt komt, zoals de door cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 4. De verjarings- en vervaltermijn van een vordering van de cliënt is, in afwijking van de wettelijke termijn, één jaar.

14. Geschillen

 1. Op de behandelovereenkomsten met Quole Medisch Centrum Waalre is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze behandelovereenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter en/of klachten- of geschilleninstantie doen nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

15. Afhandeling klachten

De cliënt is verplicht tot naleving van alle aanwijzing van de consulent / arts/ therapeut/ plastisch chirurg / behandelaar / specialist ter bevordering van een goede uitvoering. Klachten over de betalingsvoorwaarden dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de behandeling schriftelijk te worden gemeld aan Quole Medisch Centrum Waalre. Klachten over het resultaat van de behandeling dienen uiterlijk 2 maanden nadat het eindresultaat behaald is (9 maanden na de ingreep) schriftelijk bij Quole Medisch Centrum Waalre te zijn ingediend. Een klacht, als hiervoor beschreven, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Quole Medisch Centrum Waalre de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

16. Vordering van betalingen

Voor rekening van de cliënt komen voorts alle door Quole Medisch Centrum Waalre te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijke als buiten gerechtelijke. Zolang Quole Medisch Centrum Waalre zelf met de invordering bezig is, bedragen de buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 100 euro, 15% van de vordering. Wanneer na de laatste (2e) herinnering niet binnen 7 dagen een betaling is ontvangen, biedt Quole Medisch Centrum Waalre de vordering van deze factuur automatisch aan bij het incassobureau. Indien Quole Medisch Centrum Waalre derden voor de invordering inschakelt is de cliënt na de 14-dagenbrief van het incassobureau, de totale werkelijk door Quole Medisch Centrum Waalre gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van de vordering en met een minimum van € 175,-. Ingeval van gerechtelijke interventie zal de rechter de hoogte van de vordering (kostenvergoeding)  aan Quole Medisch Centrum Waalre bepalen.  Voor zover Quole Medisch Centrum Waalre gehouden is tot betaling van omzetbelasting over de invorderingskosten, worden vermelde invorderingskosten daarmee verhoogd.

17. Prijswijzigingen

Quole Medisch Centrum Waalre behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven van de prijslijst van de onverzekerde zorg te wijzigen. De nieuwe tarieven gelden vanaf het moment van bekendmaking. Mocht op een behandeling een wettelijke prijsvoorschriften van toepassing zijn geschiedt de prijsstelling overeenkomstig de geldende prijsvoorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit of enig ander daartoe wettelijk aangewezen orgaan. (zie ook art. 9 lid 12) Echter prijzen van lopende behandelingen blijven gelden. Hetzelfde geldt voor offertes echter alleen zolang de offerte geldig is. Reageert men na de aangegeven offertedatum dan gaat de cliënt automatisch akkoord met de nieuwe prijs.

18. Verrekening

Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Quole Medisch Centrum Waalre op goede gronden wordt bestreden. (zie ook art. 9 lid 13)

19. Behandelovereenkomst

Wanneer de cliënt mondeling of schriftelijk een operatie toezegt, geldt deze communicatie als een bindende overeenkomst om de behandeling te ondergaan en treden de annuleringsvoorwaarden in werking (lid 6). Wanneer de papieren behandelovereenkomst is getekend en geretourneerd, is deze bindend voor beide partijen. De cliënt gaat een behandelovereenkomst aan met Quole Medisch Centrum Waalre. Quole Medisch Centrum Waalre behoudt zich het recht de geplande behandeling, ingreep of operatie door een andere bevoegde specialist te laten uitvoeren